f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานจ้างเหมาฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๖ ตอน ตาวตาด-ตาดกลอย ระหว่าง กม.๖๘+๖๘๕-กม.๖๘+๗๔๕ 18/01/2565 พช.1/35/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
77 งานจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๐๗ ตอน นายม-ถ้ำน้ำบัง ตอน ๑ ที่ กม.๐+๐๐๐ 08/12/2564 พช.1/20/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
78 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๐+๕๐๐ 22/12/2564 พช.1/30/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
79 จ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงเพิ่มศักยภาพผิวทางเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและเชื่อมโยงการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน น้ำดุก-ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.๓๙๘+๕๐๐-กม.๔๑๓+๒๐๐(เป็นช่วงๆ 21/12/2564 พช.1/22/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
80 งานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน วังชมภู - บ้านโตก ระหว่าง กม.๒๑๑+๑๕๐ - กม.๒๑๒+๓๐๐ LT. 09/12/2564 พช.1/10/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
81 งานจ้างเหมางานซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๗๔ ตอน ดงขวาง-ห้วยลาน ระหว่าง กม.๒+๗๐๐-กม.๓+๖๕๐ 09/12/2564 พช.1/8/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
82 งานจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๕ ตอน น้ำเดื่อ-น้ำดุก ระหว่าง กม.๑๙๑+๐๙๕-กม.๑๙๒+๕๑๐ 15/12/2564 พช.1/9/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
83 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ ตอน โคกมน-กกกะทอน ระหว่าง กม.๑๙+๔๔๐-กม.๒๐+๔๔๐ 13/12/2564 พช.1/26/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
84 งานจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ ตอน โคกมน-กกกะทอน ระหว่าง กม.๗๙+๐๔๐-กม.๘๐+๐๓๐,กม.๙๔+๔๕๐-กม.๙๔+๗๕๐,กม.๙๖+๕๒๕-กม.๙๖+๘๔๕,กม.๙๘+๓๐๕-กม.๙๙+๔๗๕ 13/12/2564 พช.1/25/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
85 งานจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.๑+๒๔๓-กม.๑+๘๖๗ และ กม.๕+๙๒๔-กม.๖+๖๗๔ 13/12/2564 พช.1/24/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
86 งานจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน บุ่งน้ำเต้า-สักหลง ระหว่าง กม.๒๕๖+๕๔๐-กม.๒๕๗+๑๐๐,กม.๒๕๗+๕๘๐-กม๒๕๘+๔๒๐,กม.๒๕๙+๗๐๐-กม.๒๖๐+๕๔๐ 13/12/2564 พช.1/23/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
87 งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๖ ตอน นางั่ว - ทุ่งสมอ - แคมป์สน ระหว่าง กม.๔๒+๒๐๐-กม.๔๔+๘๑๕ และ กม.๔๕+๘๐๐ - กม.๔๖+๔๐๐ 09/12/2564 พช.1/5/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
88 งานจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๕ ตอน น้ำเดื่อ-น้ำดุก ระหว่าง กม.๑๙๑+๐๙๕-กม.๑๙๒+๕๑๐ 09/12/2564 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
89 งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๕ ตอน ห้วยไร่- ห้วยใหญ่ ระหว่าง กม.๑๓๕+๑๐๐-กม.๑๓๘+๑๒๕ 09/12/2564 พช.1/6/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
90 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๖ ตอน เพชรบูรณ์ - ห้วยใหญ่ ระหว่าง กม.๑๓+๑๘๕ - กม.๑๕+๗๙๕ โดยวิธีคัดเลือก 09/12/2564 พช.1/7/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 209 รายการ