f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ จ.เพชรบูรณ์ ๑ แห่ง 20/09/2565 คค06035/(eb)2/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
62 งานจ้างเหมางานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน หัวนา-สักหลง ระหว่าง กม.๒๔๗+๗๐๐-กม.๒๔๙+๒๗๐ LT. และ กม.๒๔๙+๗๐๐-กม.๒๕๐+๒๐๐ LT. 24/08/2565 พช.1/45/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
63 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง จำนวน 1 รายการ 05/07/2565 551/-/65/181 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
64 งานจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน เข็กน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.๓๔๐+๔๓๐-กม.๓๔๐+๕๖๕ 18/05/2565 พช.1/43/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
65 งานจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน เข็กน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.๓๔๐+๔๓๐-กม.๓๔๐+๕๖๕ 06/05/2565 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
66 แผนงานรายประมาณการ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๔๖๖ ตอน หล่มสัก-สักหลง ระหว่าง กม.๑๒+๐๕๐-กม.๑๒+๔๕๐ 28/03/2565 พช.1/40/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
67 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 01/03/2565 พช.1/41/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
68 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทะเลหมอก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว พื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๖ ตอน นางั่ว-ทุ่งสมอ ระหว่าง กม.๓๑+๗๓๐ - กม.๓๑+๙๘๕ 01/03/2565 พช.1/42/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
69 แผนงานรายประมาณการ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๔๖๖ ตอน หล่มสัก-สักหลง ระหว่าง กม.๑๒+๐๕๐-กม.๑๒+๔๕๐ 14/02/2565 คค 06035/(eb)11/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
70 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน ๔ รายการ 14/02/2565 551/30/65/30 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
71 งานจ้างเหมาฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๑ ตอนโจ๊ะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ระหว่าง กม.๒๓+๔๗๐-กม.๒๓+๕๕๐ 09/02/2565 คค06035/(eb) 10 /2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
72 แผนรายประมาณการ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ ตอน โคกมน-กกกะทอน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗๕+๐๖๐-กม.๗๕+๑๓๐ 18/01/2565 พช.1/36/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
73 แผนรายประมาณการ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ ตอน โคกมน-กกกะทอน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๗+๓๒๐-กม.๖๗+๓๗๕ 18/01/2565 พช.1/37/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
74 งานจ้างเหมาฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๑ ตอน โจ๊ะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ระหว่าง กม.๒๓+๔๗๐-กม.๒๓+๕๕๐ 18/01/2565 คค 06035/24/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
75 งานจ้างเหมาฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๐๘ ตอน หล่มสัก-น้ำก้อ ระหว่าง กม.๓+๖๐๐ - กม.๔+๑๐๐ 18/01/2565 พช.1/34/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 209 รายการ