f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๕ ตอน ห้วยไร่ - ห้วยใหญ่ ระหว่าง กม.๑๒๖+๘๒๐ - กม.๑๒๘+๐๐๐ 07/11/2565 พข.1/25/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
47 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.๙+๖๕๐-กม.๑๐+๑๒๐ 01/11/2565 พช.1/20/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
48 งานจ้างเหมาอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน หัวนา-สักหลง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๔๙+๔๗๔-กม.๒๕๓+๓๑๔ 31/10/2565 พช.1/19/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
49 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 234 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.0+500-กม.9+000 (เป็นช่วงๆ) 26/10/2565 พช.1/23/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
50 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน แยกอาเซียน-น้ำดุก , น้ำดุก-ห้วยซำมะคาว ระหว่างกม.๓๕๗+๖๐๐-กม.๓๖๔+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) 26/10/2565 พช.1/17/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
51 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ จ.เพชรบูรณ์ ๑ แห่ง 10/10/2565 พช.1/13/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
52 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๖ ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเขาค้อ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ จ.เพชรบูรณ์ ๑ แห่ง ) 10/10/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
53 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บ้านโตก-หัวนา ระหว่าง กม.227+705-กม.227+955 RT. 30/09/2565 พช.1/12/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
54 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอน สักหลง-กกกะทอน ระหว่าง กม.277+220-กม.277+700 28/09/2565 คค 06035/(eb)8/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
55 งานจ้างเหมาทำการ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2216 ตอน โคกมน-กกกะทอน ระหว่าง กม.49+490-กม.49+540 27/09/2565 พช.1/6/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
56 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บ้านโตก-หัวนา ตอน 1 ระหว่าง กม.216+715-กม.218+385 LT., RT. 26/09/2565 พช.1/11/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
57 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน แยกอาเซียน-น้ำดุก ระหว่าง กม.354+100-กม.355+830 26/09/2565 พช.1/9/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
58 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน บ้านโตก-หัวนา ระหว่าง กม.๒๑๙+๙๐๐-กม.๒๒๐+๗๐๐ , กม.๒๒๑+๔๐๐-กม.๒๒๓+๘๕๐ และ กม.๒๒๕+๗๐๐-กม.๒๒๖+๖๐๐ 26/09/2565 พช.1/18/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
59 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๖ ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเขาค้อ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ จ.เพชรบูรณ์ ๑ 20/09/2565 คค06035/(eb)3/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
60 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) หมวดทางหลวงตาดกลอย แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ จ.เพชรบูรณ์ ๑ แห่ง 20/09/2565 พช.1/1/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 209 รายการ