f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๕ ตอนห้วยไร่–ห้วยใหญ่ ระหว่าง กม.๑๓๐+๘๕๔–กม.๑๓๑+๑๕๔ , กม.๑๓๒+๓๐๖–กม.๑๓๒+๕๗๖,กม.๑๓๓+๗๙๐–กม.๑๓๔+๓๓๐ 12/11/2563 พช.1/10/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
17 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๐๒ ตอนจางวาง – ดงมูลเหล็ก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๗๖๐ – กม.๒+๑๗๐ 12/11/2563 พช.1/6/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
18 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๕ ตอนบุ่งน้ำเต้า – บ้านกลาง ระหว่าง กม.๘+๒๑๓ – กม.๙+๑๔๓ , กม.๙+๔๔๒ – กม.๙+๗๗๒ 12/11/2563 พช.1/9/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
19 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานปรับปรุง-จุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนน้ำดุก – ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.๓๗๔+๕๔๖ – กม.๓๗๗+๑๓๐ 11/11/2563 พช.1/20/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
20 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๔ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๘๕ ตอนนายม - เพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.๑๕+๗๐๐ - กม.๑๖+๙๗๓ 11/11/2563 พช.1/13/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
21 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนวังชมภู – บ้านโตก ระหว่าง กม.๒๐๓+๒๑๓ – กม.๒๑๔+๘๓๓ (เป็นช่วงๆ) 10/11/2563 พช.1/24/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
22 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๑ ตอนโจ๊ะโหวะ – อุทยาน-แห่งชาติภูหินร่องกล้า ระหว่าง กม.๐+๘๙๙ – กม.๑๗+๖๕๒ (เป็นช่วงๆ) 10/11/2563 พช.1/19/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
23 านจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๐๒ ตอนจางวาง – ดงมูลเหล็ก ระหว่าง กม.๑๑+๔๐๐ – กม.๑๑+๔๗๐ , กม.๑๒+๓๓๐ – กม.๑๒+๕๘๐ 09/11/2563 พช.1/32/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
24 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ 07/10/2563 พช.1/40/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
25 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ จ.เพชรบูรณ์ ๑ แห่ง 07/10/2563 พช.1/22/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
26 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๔ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) หมวดทางหลวงเพชรบูรณ์ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ จ.เพชรบูรณ์ ๑ แห่ง 07/01/2564 พช.1/15/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
27 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๔ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) หมวดทางหลวงแคมป์สน (๑ หลัง) แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ 06/10/2563 พช.1/12/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
28 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๔ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ (๑ หลัง) 06/10/2563 พช.1/21/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
29 จัดซื้อเสาหลักนำทางยางพารา (Rubber Guide Post (RGP)) จำนวน 1,331 ต้น 22/03/2564 พช.(พ.1)/1/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
30 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๑ ตอนโจ๊ะโหวะ – อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๘+๘๗๕ , กม.๑๕+๕๕๐ – กม.๑๘+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ 23/11/2563 คค 06035/25/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 93 รายการ