f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563
ลงวันที่ 08/05/2563

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวง ฯ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 บริเวณแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1


'